Monday, March 5, 2012

үгүүлэл


Î÷èðáàòûí Äàøáàëáàðã¿é îð÷ëîíãèéí
                               ºäºð õîíîãóóä…
 
  1.
  Ò¿¿íèé íýãýí ø¿ëýãò “äèâààæèíä õ¿ðýõ çàìûã áè ìýäíý” ãýñýí ìºð áàéäàã þì. ¯íýõýýð ò¿¿íèéã áè òýð íóóö çàìûã ìýääýã áàéñàí ãýäýãò îãò ýðãýëçäýãã¿é. Ýðãýëçýæ áàéãààã¿é ó÷ðààñ ò¿¿íèéã áè îäîî ¯ðæèí õàíäûí îðîíä áóðõàí áàãøòàé íîì õàÿëöàæ ñóóãàà ãýäýãò áàñ èòãýäýã. ¯ëãýðõ¿¿ þìàíä èòãýäýã ãýíýí õºíãºí÷¿¿ë ãýæ îëîí õ¿í ÿðóó íàéðàã÷äûã áîääîã áàéæ ìàãàäã¿é. Ãýòýë òýð “îëîí÷óóë” ¿ëãýð øèã þìàíä õàìãèéí ÷óõàë ¿íýí íóóãäàæ áàéäãèéã  àíçààðàõàà áîëüòîëîî   “àìüäðàë õºãæìèéã àíõíààñ íü áóðóó õºãëº÷èõñºí þì” ø¿¿ äýý?
    Òýð íýã óäààãèéí óðàí çîõèîëûí òóõàé ÿðèàãàà èíãýæ ýõýëæ áèëýý “ ªíººäºð òà íàðûí çàðèìàíä íü áàÿðòàé, çàðèìàíä íü ãóíèãòàé äóðñàìæ ¿ëäýýõ áèç. Áàÿð ãóíèãèéí àëü íýã íü ¿ã¿é áîë àìüäðàë ÿìàð áàéõûã òà íàð òºñººëºõ ãýýä ¿çýë äýý? Õýðýâ òºñººëºãäºæ áàéâàë “Õ¿íä ãàð àì ðóóãàà èäýõ þì ÷èõýõýýñ ãàäíà íóëèìñàà àð÷èõàä çîðèóëàãäñàí áàéäàã þì” ãýäãèéã õýëýõèéã ¿íýí ñýòãýëýýñýý õ¿ñýæ áàéíà. Õîäîîäûíõîî õîîñîí ä¿¿ðýíãýýð õîðâîîã õýìæèæ, õýòýâ÷íèéõýý ìºíãºòýé ìºíãºã¿éãýýð àìüäðàëûã ä¿ãíýäýã ºäºð õîíîãóóäûã õóðäõàí øèã ë äóóñãàõûã õ¿ñýæ áàéíà. Íàäàä õèéñýí ãýì í¿ãëýýñ íü øàëòãààëààä õ¿ì¿¿ñèéã àðèóí ãàðòàé, áóçàð ãàðòàé ãýæ ÿðüäàã øèã ñàíàãäàõ þì. Ýñâýë Ìîíãîë÷óóä òýãæ ÿðèõàà àëü õýäèéíýý áîëü÷èõñîí ÷ áàéæ ìýäíý. ̺í àìðàãàà õàéðëàí òýâðýõýä, àëäðàé õ¿¿ãýý òîñîí àâàõàä, ºâãºäèéíõºº òîëãîéã ò¿øèõýä, ºñòíèéõºº øàíààã õóãà öîõèõîä, ìºí ø¿ëýã áè÷èõýä,  áàñ õîâûí ìàòààñ ñàðàà÷èõàä ÷ ãàð ãýäýã ýðõòýí õýðýã áîëîõ íü ãàðöààã¿é. Ãýâ÷  õàìãèéí ãîë íü áàÿð ãóíèãèéí íóëèìñàà õàöàð äýýðýýñýý øóäðàí àð÷èõ…
  Õýñýã ÷èìýýã¿é öîíõîîð õàðæ çîãññîíîî ” Îäîî Ìîíãîëä ãàçàð øîðîîíû òºëºº äàéí ýõýëæ áàéíà. Òýð äàéíä ýõ îðíîî ãýñýí õàëóóí ýëãýí ñýòãýëòýé õ¿í á¿õýí îðîëöîõ ¸ñòîé. Ãàäààäûí íî¸äîä ¿éë÷èëäýã ìîíãîë õ¿íèé àðüñòàé áîëîõîîñ ìîíãîë õ¿íèé í¿íæèã, ìîíãîë õ¿íèé ñýòãýëã¿é þìíóóäàä àðèóí áóñ ãàðàà, áóçàð ñàâðàà ãàçàð øîðîîíîîñ ìèíü òàò ãýæ õýëýõ öàã èðíý. Òýãæ çîðèãòîé äóóãàð÷ ÷àäàõ õºâã¿¿ä ÷ óäàõã¿é îëîí îëíîîðîî òºðºõ áîëíî ” ãýæ áèëýý.  
  Òýãýýä óäàëã¿é íýãýí íèéòëýëäýý “Ãàçàð øîðîîíû òºëºº äàéí ýõýëëýý” ãýæ òóíõàãëàõàä íü áèä þóí äàéí, þóí òóëààí, þóí ñ¿ðæèí, þóí äàðæèí ãýýä ë ºíãºð÷ áèëýý. Òýð ¿åä áèäíèé õýí ÷ ãàçðûí òºëºº öóñã¿é äàéí ýõýëíý ãýäãèéã óðüä÷èëàí õàðæ ÷àäñàíã¿é. Ãýòýë õ¿¿õä¿¿äèéíõýý òîãëîîìûí òàëáàéã,  ìîíãîë ãàð õºëòýé, Õÿòàä, Ñîëîíãîñ òîëãîéòîé áàðèëãûí êîìïàíèä áóëààëãà÷èõààä óóð äóðã¿é õî¸ðîî áàðüæ ÿäàí ñóóõäàà ¿íýõýýð äàéí òýð ¿åä ýõëýýä îäîî íýãýíò äóóñàæ áàéãààã  õîæóóõàí ìýäýæ áèëýý. Ìóíõàãèéí óõààí õîéíîî ãýäýã ¿íýí ¿ã äýý? Óõàãäàæ ñýãëýãäñýí ãàçàð øîðîî, íóòàã óñàà õàðààä ç¿ðõ ç¿ñýãäýí ýëýã øèìøðýõäýý “Ýõ îðíîî áèä ºâºã äýýäñýýñýý õ¿ëýýí àâñàí ¿ð õîé÷äîî õ¿ëýýëãýí ºãíº” ãýñýí õàëóóí çîðèãòîé õºâã¿¿äýýð ýíý öàã ¿å ìèíü ÿìàðõàí èõ äóòàãäàæ áàéãààã  îäîî ë õ¿ì¿¿ñ ìýäýð÷ áàéíà. Íóóëã¿é õýëýõýä áèä Î÷èðáàòûí Äàøáàëáàðã¿é îð÷ëîíãèéí ºäºð õîíîãóóäûí íàð ñàðàí äîð  õóäàëäàãäàæ, áîðëîãäîîã¿é “ýõ îðîí÷îîð “ë öàíãàæ áàéíà. Íóóëã¿é õýëýõýä áèä Î÷èðáàòûí Äàøáàëáàðã¿é îð÷ëîíãèéí ºäºð õîíîãóóäûí íàð ñàðàí äîð “ ºâãºí õîðâîîä çóóí æèë àìüäðàõã¿é ÷ õîãøèë õóðààã÷ààñ, ºâëèéí øºíº ìîääûã ºðºâääºã ààâûãàà èë¿¿ îéëãîäîã” /Î.Äàøáàëáàð” Çàëóóñ ä¿¿ íàðòàà õ¿ðãýõ ø¿ëýã”/ òºðèéí ýð õ¿íýýð äóòàæ áàéíà. Íóóëã¿é õýëýõýä áèä Î÷èðáàòûí Äàøáàëáàðã¿é îð÷ëîíãèéí ºäºð õîíîãóóäûí íàð ñàðàí äîð ”óéòãàð, õîãèéí ºâñ øèã óðãàæ, ãàíäàõ íü àëòàí õàðãàíà ëóãàà” /Î.Äàøáàëáàð “õýëõýý ø¿ëýã áóþó ýðõè”/ õýìýýí ñýòãýõ õýìæýýíä  õ¿ðñýí óëñ òºð÷èéã ¿ã¿éëæ áàéíà.
2.
Ò¿¿íèé íýãýí ø¿ëýãò ” àÿà, ìºíõðºëèéí ìàíàíä íóóãäñàí, àëäàð íü ýëýãäýýã¿é áàò öàãààí Ìîíãîë” / Î.Äàøáàëáàð” Äóóäëàãà”/ ãýñýí ìºð áèé. ¯íýõýýð áè ò¿¿íèéã ýõ îðíûõîî èðýýä¿éä ýðãýëçäýãã¿é áàéñíûã ìýäíý. Ýðãýëçäýãã¿é áàéñàí ó÷ðààñ òýð çîâæ ç¿äýðñýí àðä ò¿ìýí íü  õýçýý íýãýí öàãò æàðãàíà ãýäýãò èòãýäýã áàéëàà. Ãýâ÷ ìºíãºíººñ ººð ýðìýëçýëã¿é, ìºíãºíººñ ººð ¿çýë ñàíààã¿é, ìºíãºíººñ ººð ìºðººäºëã¿é ¿åèéíõíýý Ëåðìîíòîâûí ø¿ëýã øèã” ¿å íàñíûõíàà òýð ¿ëýìæ ãóíèí øèðòäýã” áàéñàí þì 
   Óðàí çîõèîëûí òóõàé ÿðèàãàà ýõëýõèéí ºìíº òýð” ¯õëèéí òóõàé ¿å ¿åõýí áîäîæ áàé. Òýãâýë àìüäðàë ÷èíü óòãà ó÷èðòàé áîëíî. Þì á¿õýíä òºãñãºë, òýãýýä äàõèàä øèíý ýõëýë áèé ãýæ áîäîõ åðòºíöèéí õàìãèéí ¿íýí, ìàãàäã¿é õàìãèéí óõààëàã áîäîë ÷ áàéæ áîëîõ þì. Ìèíèé õóâüä çóóðäûí ¿õýë ãýæ áàéõã¿é. Áè ººðèéíõºº ¿õýõ öàã, ¿õýõ øàëòãààíààðàà ë ¿ã¿é áîëíî. Òýãñíýýñ öàã áóñûí ¿õýë ëàâ íàìàéã äàéðàõã¿é. ¯õëèéã áè áàÿð áàÿñãàëàí ìýò õ¿ëýýí àâàõàä îþóí ñàíààíûõàà öººíã¿é õóãàöààã çîðèóëñàí. Õàéð ñýòãýëèéã ÷ ÿëãààã¿é. Ìàõàíáîäûí õóðüöàë öýíãýë òºäèéõíººð áóñ îþóí ñàíààíû àðèóí õîëáîî ãýæ îéëãîõûã ÷àìä öººíã¿é óäàà õýëñýí. Îéëãîõ ýñýõ ÷èíü ÷èíèé õýðýã. Äýýä îþóí óõààíò õ¿íèé òóéëûí çîðèëãî ãýãýýðýë þì. Ìèíèé õóâüä ÿðóó íàéðàã àíõàíäàà ãýãýýðýëä õ¿ðýõ çàì áàéñàí þì. Îäîî áîë ÿðóó íàéðãèéã áè ººð ò¿âøíèé ç¿éë ãýæ îéëãîõ áîëñîí. Õ¿í õ¿íèé õóâüä ãýãýýðýëä õ¿ðýõ çàì ÿìàð ÷ áàéæ áîëíî. Ãîë íü ãýãýýðýëä õ¿ðãýõýä ë ÷èãëýãäýõ ¸ñòîé. ªºð äîòðîî áàéãàà áóðõíàà ¿ã¿é õèéõ íü ÷èíèé äóðûí õýðýã. Õàðèí àãøèí çóóð ãýãýýðýõ òóõàé ÿðèàã áè õ¿ëýýí çºâøººðäºãã¿é. Òèéì àìàð õÿëáàð þì áîë õ¿í á¿õýí ãýãýýðýõ íü ÿàñàí þì áý? ¯íýíäýý ÿðóó íàéðãèéã áóðóóãààð îéëãîõ ÿâäàë òàíàé ¿åèéíõíèé äîòîð áèé. Áè òýð òóõàé îëîí óäàà õýëñýí” ãýæ áèëýý.
Òýãýýä óäàëã¿é íýãýí íèéòëýëýý” ßðóó íàéðàã äàõü íÿëõàñûí ºâ÷èí” ãýæ íýðëýñýí áàéæ áèëýý. Ò¿¿íèé ìîíãîëûí èðýýä¿é íü ÿðóó íàéðàãò òàâüæ áàéñàí õýòýðõèé õóó÷èíñàã  ¿çýë ñàíààíû òóëãàëò  íü íàìàéã á¿ð ãàéõøðóóëñàí þìäàã. Îäîî õàðèí çàðèì “ìýðãýä” òýð íèéòëýëèéã   öýýæèí äýýðýý íàà÷èõààä þì áîëãîí äýý𠓪â÷èí ÷èíü ýäãýý þó” õýìýýí áèäíèéã ãîî÷ëîõ  ãýýä áàéäãèéã îéëãîäîãã¿é. ªºðñ人 òýð çýðãèéí “ýðýìãèé” äóóãàð÷ ÷àäààã¿é áàéæ, ýãýýòýé ýì÷èéí ÷àãíóóð ç¿¿ãýýä òîëãîé äýýð äàðæ ¿çýõ íü õîëã¿é ààøëàæ áàéíà. Õàðèí õîæèì çàðèì  õ¿ì¿¿ñ òýð íèéòëýë ãàðñàí ñîíèíã õóéëæ áàðü÷èõààä çàëóó îþóíûã ÿëàà ìýò íÿëæ îðõèõûã õ¿ñýõèéã òýð ìýäñýí áîë “ñ¿ðãèéí ìàíëàéãààñ ÷ õóðäëàõ õ¿ëýã áèé, ñ¿í äàëàéãààñ ÷ ã¿íçãèé íóóð áèé” /Î.Äàøáàëáàð “Íýãýí àõìàä çîõèîë÷èä / ãýæ õýëýõ áàéñàí ãýäãèéã ìýäýæ áàéíà. Àìüäðàë, ¿õýë, õóâü òàâèëàí, ¿éëèéí ¿ðèéí òóõàé òèéì óóæèìõíààð áîäîæ ÷àääàã áàéñàí àòëàà “ õóäàë áóñ, æèíõýíý àìüäðàë áîë ¿õýë ãýäãèéã íîòîëíî” /Î.Äàøáàëáàð” Õ¿í òºðºëõòºí”/ ãýæ ìýäýýæèéí þìòàé õ¿ðòýë ÷àìã¿é “çóóðàëäñàí” íü îäîî õ¿ðòýë òàéëàãäàøã¿é õýâýýðýý ¿ëäýæ äýý? ¯íýõýýð íýãýí ÿðóó íàéðàã÷èéí “Óñàí äýýð ãàë íîöîæ, ãàë äîòîð óñ óðñíàì” ãýäýã ø¿ëýã øèã îëîí þìòàé òýð òýðñýæ  àìüäàðñàí þì. ªºðèéíõ íü ø¿ëýãëýñíýýð ” àëèìàä òýíýã¿¿ä äèâààæèíãèéí ¿¿äýíä î÷èõîä ñàíóóëãà ºã÷ áóöààõ ýë÷” áàéõ ýðõòýé äýíä¿¿ øóäàðãà àìüäàðñàí þì. Åð íü òý𠺺ðèéíõººðºº, åð人 ººðèéíõºº õ¿ñëýýð ë àìüäàðñàí þì. Àìüäðàëä õàìãèéí ÷óõàë íü ººðººðºº àìüäðàõ…
   ¯íýíèéã õýëýõýä áèäýíä Î÷èðáàòûí Äàøáàëáàðã¿é îð÷ëîíãèéí ºäºð õîíîãóóäûí íàð ñàðàí äîð “ áóëàí òîõîéä íóóãäàõ õýðýãã¿é áóðõàí áèäíèéã õàðæ áàéãàà “ãýæ èòãýäýã ¿íýí ñ¿ñýãòýí îëäîõã¿é áàéíà. ¯íýíèéã õýëýõýä Î÷èðáàòûí Äàøáàëáàðã¿é îð÷ëîíãèéí ºäºð õîíîãóóäûí íàð ñàðàí äîð “ áè òàëûí õºõ ÷îíî” õýìýýí çàðëàí òóíõàãëàõ ýð çîðèã ¿ã¿é áàéíà.  ¯íýíèéã õýëýõýä Î÷èðáàòûí Äàøáàëáàðã¿é îð÷ëîíãèéí ºäºð õîíîãóóäûí íàð ñàðàí äîð ” àÿà, öàã õóãàöàà õýìýýõ äîãøèí øèð¿¿í ø¿¿ã÷èä, àìüäðàë õýìýýõ øàòðûí õºëºã äýýð  áèäíèéã ºðíº” ãýæ óõààðñàí “ìîíãîë” ã¿í áîäîëòîíîîð ãà÷èãäàæ áàéíà äàà?.
3
Ò¿¿íèé íýãýí ø¿ëýãò “ íàðò îð÷ëîíä õ¿í ¿õäýãã¿é þì, íàìðûí øóâóó øèã áóöàæ èðýõýýð íèñäýã þì” ãýñýí ìºð¿¿ä áèé. Áè ò¿¿íèéã õ¿ì¿¿ñèéí ÿðüäàãààð “íýã ë íàðòàé ºäºð” ýðãýæ èðíý ãýæ áîääîã. ßìàð ÷ çàëüã¿é ìºðò뺺 ÿëèìã¿é çàëèðõàãààð èíýýñýýð îðîîä èðâýë ýçã¿é õîéãóóð íü ýâã¿é þì õèéñýí “óðàí çîõèîë÷èí áîëîîä óëñ òºð÷èí íàð”  ÿàíà äàà? ãýæ àéäàã þì.
 Óðàí çîõèîëûí òóõàé ÿðèàãàà ýõëýõèéí ºìíº òýð “ ×è þó òàðüñàí ò¿¿íèéãýý ë õóðààæ àâíà ãýæ áóðõàí áàãø õýëñýí þì. ¯éëèéí ¿ðèéã ¿¿íýýñ ººðººð îéëãóóëàõ áîëîìæã¿é þì…
  …ßðóó íàéðàã÷äûí àâúÿàñòàé íü àìáèöèã¿é, àìáèöèòàé íü àâúÿàñã¿é áàéäàã þì. … Ïóøêèíýýñ äóòóóã¿é ãàéõàìøèãòàé ìîíãîë íàéðàã÷ áîë Íî¸í õóòàãò.  Ò¿¿íèé ø¿ëã¿¿ä æèíõýíý ã¿í óõààí, æèíõýíý íîìûí õÿçãààðò õ¿ðñýí õ¿íèé á¿òýýë. ªºð ò¿¿íòýé ýãíýõ îëèãòîé ÿðóó íàéðàã÷ ìàíàéä áàéõã¿é. Òà íàð äóíäààñ ÿðóó íàéðàã÷ òºðºõã¿é ÷ áàéæ ìýäíý. Õàðèí óðàí çîõèîëûã óðàí çîõèîëûíõ íü õýìæýýíä îéëãîäîã õ¿ì¿¿ñ ãàðíà ãýæ áîäîæ áàéíà.  Ãàéõàìøèãòàé ÿðóó íàéðàã÷äûã òºð¿¿ëýõèéí òóëä ãàéõàìøèãòàé óíøèã÷èä õýðýãòýé ãýæ Àìåðèêèéí Óîëò Óéòìåí õýëñýí þì. Òýãýõýýð ºíäºð ìýäðýìæòýé óíøèã÷ áàéíà ãýäýã ÷èíü òà íàðûí ÿðóó íàéðàãò îðóóëæ áàéãàà òîì õóâü íýìýð. ªºð èë¿¿ þì áîäîîä õýðýãã¿é. ßðóó íàéðàã áîë õàòóó òîãëîîì… ßðóó íàéðàãò õàòóó õóóëü ¿éë÷ëýõ ¸ñòîé. Òýð õóóëü àâúÿàñòàé õ¿íä ë õýðýãæèíý. Àðûí õààëãààð àìæèëòàíä õ¿ðäýã þì ãýæ ÿðóó íàéðàãò ë ëàâ áàéõã¿é” õýìýýæ áèëýý.       
Òýãýýä íýãýí ø¿ëýãòýý:
               Äýëõèéí òàìûí çîâëîíã òýñâýðëýí
               Äýýäñèéí òààëëààð òàâèí òàâàí æèë, áè
               Ãàçàð äýýðõ ñ¿ìäýý ñóóæ õ¿ëýýíý.
               Ãàðàõ ºäðèéã õ¿ðòýë ººðèé㺺 àðèóòãàíà./Î.Äàøáàëáàð “ Àëä áèå ìèíü áóðõàíû áîñãîñîí àðèóí ñ¿ì / õýìýýí äºíãºæ 24 õºí íàñàíäàà áè÷èæ ÷àäñàí þì. ßìàð ÷ çºí áèëèãòýíèé çºãíºë 80 õóâü ë áèåëäýã þì ãýíýëýý. Òàâèí òàâàí æèë àìüäàðíà ãýñýí çºãíºë íü äààí÷ áèåëýýã¿é. Ãýõäýý àìüäðàëä õîíîã õóãàöàà ãîë íü áèø ãýäãèéã òýð áèäýíä õàðóóëñàí áèëýý. 
  ¯íýíäýý Î÷èðáàòûí Äàøáàëáàðã¿é îð÷ëîíãèéí ºäºð õîíîãóóäûí íàð ñàðàí äîð “ ÿðóó íàéðàã÷ áîë øóóðãà þì, áóñäûí æàðãàëûí öóóðèà þì” ãýæ ººðèé㺺 òîäîðõîéëæ ÷àäàõ ø¿ëýã÷ýýð, ¿íýíäýý Î÷èðáàòûí Äàøáàëáàðã¿é îð÷ëîíãèéí  ºäºð õîíîãóóäûí íàð ñàðàí äîð “ ÿñàà õýìõ÷¿¿ëýâ÷, ñýòãýëýý õýìõ÷¿¿ëýýã¿é, ÿðóóõàí ò¿ìýí ìèíü” õýìýýí ýãýë îëíîî õàéðëàæ ÷àäàõ õ¿¿ãýýð, ¿íýíäýý Î÷èðáàòûí Äàøáàëáàðã¿é îð÷ëîíãèéí ºäºð õîíîãóóäûí íàð ñàðàí äîð “ ºâãºä äýýäýñ ìèíü áàéãàà áîëîõîîð áèä áàéãàà þì, ºíºð óäàì íü áàéãàà öàãò ºâºã äýýäýñ ìèíü ìºíõ þì” ãýæ òàéâøèð÷ ÷àääàã ¿ð õîé÷îîð äóòàãäàæ áàéíà.
  Ãàðöààã¿é ò¿¿íýýð áèä / áèä ãýäýã ÷èíü ìîíãîë÷óóä ãýæ îéëãîîðîé /äóòàãäàæ áàéãàà øèã ” Àìüäàäàà áèå áèåíýý õàéðëà õ¿ì¿¿ñ, ýý” ãýäýã ø¿ëýã ò¿¿íèé á¿òýýë áîëîâ÷  ãîë òóóðâèë íü áèø ãýäãèéã îëæ õàðàõ çàëóó ¿åèéã òýð îäîî ÷  ¿ã¿éëæ áàéãàà þì áèë¿¿. Õýí ìýäëýý.      
   ¯ã¿éëýãäýæ áàéãàà ÿðóó íàéðàã÷èéíõàà òóõàé ¿ã¿éëýí, ¿ã¿éëýí áè÷ëýý. Òà áàãòàæ ÿäàí óíøèíà óó? áàãòàð÷ óíàíà òàëèéíà óó ?  Õýðõýõèéã òýíãýð ìýäíý áèç, ýý

5 comments:

 1. Shan bichij bgaa yum shvv...Gviee shan hvnii tuhai shan bichehees oor yah ch bileedee.

  ReplyDelete
 2. монкей бүү хэрэглэ. танигдахгүй байна. хөрвүүлэхээ мартав аа.

  ReplyDelete
 3. П.Батхуяг Г.Ням-Очир нарыг их сургуульд сурч байхад нь О.Дашбалбартай хамт очиж нэг хоёр удаа хичээл заахад нь сууж хүлээж байсан юм.Нэг удаа тэндээс гараад явж байхдаа эд нар дотроос ганц хоёр за даа нэг л яруу найрагч зохиолч гарна даа гэж билээ Одоо миний бодоход тэр нь Батхуяг байж ээ.Багшдаа үнэнч хэвээр байсаар байгаа чинь эх орондоо хайртай үнэнч байгаагын чинь хамгийн том илрэл бас баталгаа чинь шүү Батхуягаа Эх орон байгаа цагт эх орончид байсаар байдаг Удахгүй багшийн чинь амьд бас Бурхан болсон хойноо монголын төлөө бэлдсэн хүмүүс улс төрд гарч ирнэ Тэр цагт нь харин дэмжинэ гэдэгт итгэж байна Жаахан л тэсчих...

  ReplyDelete
 4. Очирбатын Дашбалбаргүй өдөр хоногуудад
  Ондоо болсон байгаа даа эх орон минь
  Өдөр хоногуудыг дагасаар би ч гэсэн
  Өөр болсон байгаа даа... Дашбалбарыг байхгүй болсоноос хойш ард түмний хамгийн том магадгүй цорын ганц үүрэг нь эх орончдоо,агуу удирдагчдаа хамгаалах явдал юм гэж хатуу ойлгож авсан.Сайн хүний амьдрал төдийгүй үхэл нь хүртэл биднийг жинхэнэ хүн шиг амьдрахад сургаму

  ReplyDelete
 5. Чиний сүүлийн үед бичсэнийг багш чинь уншсэн бол ингэж хэлэх байсан байх даа
  Батхуяг одоо том уран бүтээлчийн зиндаанд хүрчээ.Ийм үед л эх орон элгэн саднаа гэх хайр анхны хайраас ч илүү хүчтэйгээр зүрх сэтгэлийг булгилуулж, тэгээд өөрөө ч мэдэлгүйгээр эх орныхоо хувь заяаны тухай урд өмнөхөөсөө илүү ихээр ,илүү шинээр эргэцүүлэн бодож тэр хирээрээ шаналан зовж эхэлдэг.Басхүү ганцаардаж өөртэйгөө адилхан нэгнийг далдуураа хайж амьдралын нэгэн цоо шинэ үе эхэлсэнийг бие сэтгэлээрээ нэвт мэдэрч сэтгэлийнхээ салхи шуургыг анирдан сонсож явдаг гэжхэлэх байсан байх даа.Чиний гүнзгийрч байгаа чинь мэдэгдэж байна аа.Багш чинь байсан бол чамд их том өмөг түшиг чинь болох байсан нь эргэлзээгүй

  ReplyDelete